ബി.രാഘവൻ അന്തരിച്ചു

FEBRUARY 23, 2021, 7:21 AM

മുൻ എംഎൽഎ ബി.രാഘവൻ അന്തരിച്ചു. കൊല്ലം നടുവത്തൂർ മണ്ഡലം എം എൽ എ ആയിരുന്നു. 1987, 1991, 2006 വർഷങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും വിജയിച്ചു

vachakam
vachakam
vachakam

Get daily updates from vachakam.com

TRENDING NEWS
vachakam
RELATED NEWS
vachakam