കുട്ടിക്കൊമ്പൻ , കവിത : ഫിദ ഫാത്തിമ

OCTOBER 16, 2020, 5:03 AM

       കുട്ടിക്കൊമ്പൻ   

ആനയ്ക്കുണ്ടൊരു കൂർത്ത കൊമ്പ്
വെളുത്തതാണോ കറുത്ത താണോ
തടിച്ചതാണേ
കറുത്തതാണേ

ചിന്നം വിളിച്ച്
വരുന്നുണ്ടേ
ചെവികൾ രണ്ടും
വീശി വരുന്നേ
തുന്പിക്കയ്യുമുയർത്തി
വരുന്നേ

തടിച്ച് കൊഴുത്ത കുട്ടിക്കൊമ്പൻ
ഓടി വരുന്നേ
ഓടിക്കോ

~~~~~~~~~~~

vachakam
vachakam
vachakam

 

ഫിദ ഫാത്തിമ

സ്റ്റാൻഡേർഡ്    5 E

vachakam
vachakam
vachakam

Get daily updates from vachakam.com

TRENDING NEWS